องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ขอความร่วมมือเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ  จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ขอความร่วมมือเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ  จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ

...

      องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ขอความร่วมมือเอกชนหรือหน่วยงานอื่น ๆ  จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ.2548

ไฟล์