สำนักปลัด

จ่าสิบเอกปริวัติ ทองจำรัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
โทรศัพท์ : 081-8769414

จ่าเอกพรชัย โพธิ์รัง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทรศัพท์ : 044002299

- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

นางสาวสุมาลี พลอยศรีชัชวาย
บุคลากร
นายสมรัตน์ อินสำราญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

- ว่าง -
เจ้าหน้าที่ป้องกันสาธารณภัย

นางสโรชา โป่ยขุนทด
นักการภารโรง
นายประเสริฐ ไกรกลาง
พนักงานขับรถยนต์
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ