มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 11

มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 11
มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 11
มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 11
มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 11
มอบกายอุปกรณ์สำหรับคนพิการร่วมกับผู้นำชุมชน หมู่ที่ 11

...