ประมวลภาพฝึกทบทวน อพปร.อบต.ลำเพียก 2561

...

โครงการฝึกอบรมทบทวนหลักสูตรอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 17 - 19 กันยายน 2561 ณ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลลำเพียก