กองการศึกษา ศาสนา

นางสาวนุชนาท ด้วงมะดัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ

นางสาวรจรินทร์ คณะมะ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสมปอง พุฒพันธ์
ครูผู้ดูเเลเด็ก
นางอำพร อระศรี
ครูผู้ดูเเลเด็ก

นางวาริน ประจิตต์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางอารณีย์ ไกรกลาง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางภคพร เงินมั่น
ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก

นายเสงี่ยม ชาวสวน
คนงานทั่วไป
   

ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน

   ข้อตกลงและเงื่อนไข
รับทราบ