ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก

ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนการปฏิบัติงาน
งบประมาณ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย  หน้าแรก     ผลงานของเรา 

ผลงานของเรา
ผลงานของเรา  
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตร 
     
ตลาดนัดสินค้าเกษตรและของดีตำบลลำเพียก 
     
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 
     
กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาอุโมงค์ประดู่แดง 
     
โครงการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
     
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
     
โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน 
      องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก จัดทำโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้การเกษตรในพื้นที่ตำบลลำเพียก เป็นแหล่งอาหารให้ประชาชน อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
โครงการปลูกจิตสำนึก รู้ค่านิยม ตามหลักปรั๙ญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอครบุรี เข้าศึกษาดูงานและรับการถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรผสมผสาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ  ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน อบต.ลำเพียก
โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรท้องถิ่น 
      องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ได้ทำการฝึกอบรมให้แก่เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษืและพัฒนาสมุนไพร โดยการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยการฝึกอบรมผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์
โครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืช 
      องค์การบริหารหารส่วนตำบลลำเพียก ดำเนินโครงการฝึกอบรมการขยายพันธุ์พืช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้การขยายพันธุ์ผักหวานป่าและแคบ้านให้แก่ประชาชน เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านหนองแคทรายหมู่ที่ 3 เป็นการสร้างอาหารและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุ
กิจกรรมการร่วมเก็บขยะในชุมชน ของกลุ่ม อถล. 
      กลุ่ม อถล.มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ในเรื่่องของการดูเเลความสะอาด ขยะเเละสิ่งปฏิกูลในที่สาธารณะ  ในวันสำคัญต่าง ๆ ประจำปี 2564
กิจกรรมการดำเนินงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรับโลก 
      อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกตำบลลำเพียก มีการดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกในการบริหารจัดการขยะในชุมชนต่อเนื่องตลอดปี 2564
กิจกรรมการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 ( การอยุ่เวรยามในสถานที่กักตัว ) 
      เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค มาตรการที่สำคัญ คือการคัดกรองผู้ป่วยที่มีประวัติไข้ ร่วมกับมีประวัติการเดินทางหรือมาจากต่างประเทศหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโร
กิจกรรมการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 (มอบถุงยังชีพ ) 
      เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค มาตรการที่สำคัญ คือการคัดกรองผู้ป่วยที่มีประวัติไข้ ร่วมกับมีประวัติการเดินทางหรือมาจากต่างประเทศหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของโร
กิจกรรมการดำเนินงานการดูเเลผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2564 
      รายงานผลการปฏิบัติงาของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น  ซึ่งมีผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงทั้งสิ้นจำนวน 84 ราย  
โีครงการป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปี 2564 
      -จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 -จัดอบรมให้ความร
กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก 
     
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ ประจำปี 2564 
     
กิจกรรมการให้บริการทำหมันสัตว์ ประจำปี 2564 
     
กิจกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
      องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกให้บริการฉีด
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2564 
      องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียกได้ดำเนินการจัดทำโครงการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาทภารกิจอำนาจหน้าที่และ แนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
โครงการลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งเเวดล้อม 
      เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลลำเพียก  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดปริมาณขยะ
โครงการบวชป่า เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
      เพื่อป้องกันการตัดไม้ขนาดใหญ่ และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษืสิ่งแวดล้อม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562    
      เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 กลุ่มสตรีตำบลลำเพียก เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี และประชาชนทั่วไป ประจำปี 2562 รายละเอียด ดังนี้ อบจ.นครราชสีมา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีและประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 14 ณ โรงเรียนครบุรี วันอังคารที
โรงเรียนผู้สูงอายุ วัยสัย วัยสุข กรกฎาคมคม 2562 
      นวัตกรรรมการออกกำลังด้วยอุปกรณ์รอบข้าง และวิธีจัดการสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับวัยผู้สูงอายุ โดยทีมวิทยากรจากโรงพยสบาลครบุรี  จัดวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนผู้สูงอายุ วัยสัย วัยสุข พฤษภาคม 2562 
      เพื่อให้ความรู้โรคไข้เลือดออก  ทำน้ำคลอโรฟิลล์  และน้ำปั้นผัก ทำน้ำเต็าหู้ โปรตีนเพื่อสุขภาพและปรับฮอร์โมนวัยทอง วิทยากรโดย  นายนที ศุภลักษณ์  จัดทำเมื่อวันที่  16  พฤาภาคม 2562
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
      เพื่อสนองแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลลำเพียก
กิจกรรมรับวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุปี2562 
      เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561
กิจกรรมรับน้องโรงเรียนผู็สูงอายุ 
      เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ ได้มีความรักใคร่สามัคคีในหมู่คณะ  
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ 
      เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าใจวิธีใช้ยาสามัญประจำบ้าน  
โครงการฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ 
      เพื่อถ่ายทอดความรู้การทำน้ำหมักชีวภาพ ลดการใช้สารเคมี และลดรายจ่ายในครัวเรือน ประชาชนมีผักปลอดภัยไว้บริโภคและจำหน่าย
โครงการฝึกอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
      เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทำเกษตรปลอดภัยไร้สารพิษ
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์และของดีบ้านเอง 
      เพื่อถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ ให้แก่ประชาชน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเพิ่มมูลค้าให้กับสินค้าทางการเกษตร
โครงการรณงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
      เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้หญ้าแฝกเพื่อบรรเทาภัยแล้ง โดยการอนุรักษ์ดินและน้ำ
โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลลำเพียก 
      เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของผู้สูงอายุ และนำมาพัฒนาโรงเรียนผู็สูงอายุตำบลลำเพียก จัดทำโครงการเมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม 2562
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
      เพื่อรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
โครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลลำเพียก ประจำปีงบประมาณ 2562 
      องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ได้จัดโครงการรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลลำเพียก ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      เพื่อถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้การทำเกษตรแบบยั่งยืน มีการประกอบอาชีพที่มั่นคง ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 
      เพื่อเป็นการเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานเพื่อการป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อทาง  เพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์   ให้ประชาชน เยาว
โครงการลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งเเวดล้อม 
      เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลลำเพียก  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการลดปริมาณขยะ การนำวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ และการบริหา
โครงการป้องกันไข้เลือดออก 
      เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาโรคไข้เลือดออก  โดยผ่านการรณรงค์ของกลุ่มนักเรียน   อสม. รพ.สต.  การบริการใส่ทรายอะเบท    เเละบริการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกสำหรับประชาชนตำบลลำเพียกทุกครัวเรือน
โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ 
      เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบต
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค 
      จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 28  มิถุนายน 2563  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 36 ราย  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคและสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่อการบริโภคได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
โครงการสูงวัย เเข็งเเรงสมวัย 
      จัดกิจกรรม วันที่ 9 เมษายน  2562  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 250 ราย  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบล
โครงการวัยรุ่น วัยใส ใส่ใจอนามัยเจริญพันธ์ุ 
      จัดกิจกรรมวันที่ 5  กรกฎาคม 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงปัญหาการตัั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
โครงการฝึกอาชีพผู้พิการและครอบครัว 
      วัตถุประสงค์ มีดังนี้ 1.เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการและครอบครับ 2.เพื่อให้คนพิการและครอบครัว มีงานทำในท้องถิ่นของตนอย่างสมศักดิ์ศรี 3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายของคนพิการในชุมชน
โครงการธนาคารขยะวัสดุรีไซเคิล 
       องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก  ได้จัดทำโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล  เพื่อให้คว
กิจกรรมโรงเรียนผูู้สูงอายุ ประจำเดือน กันยายน 
     
โครงการส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิเเละสวัสดิการของคนพิการเเละครอบครัว 
     
โครงปลูกผักไฮโดรโปรนิค 
     
กิจกรรมการปลูกหญ้าเเฝก 
     
กิจกรรมการฝึกอาชีพ ทำไส้กรอก เเหนมหมู น้ำนมข้าวโพด ผัดกาดดอก 
     
กิจกรรมการสร้างฝายมีชีวิต 
     
โครงการศึกษาดูงานเเละพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลลำเพียก 
     
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลลำเพียก 
     
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการคัุมครองผู้บริโภค 
     
โครงการลดปริมาณขยะ รักษาส่ิงเเวดล้อม 
     
โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจอนามัยเจริญพันธ์ุ 
     
โครงการสูงวัย เเข็งเเรงสมวัย 
     
โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมคนรักสุขภาพ 
     
โครงการป้องกันเเละควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ 
     
โครงการอาหารสะอาด รสชาติอร่อย อาหารปลอดภัยปี ๒๕๕๙ 
     
โครงพัฒนาคุณภาพชีิวิตผู้พิการผู้ด้อยโอกาส 
     
โครงการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพเเพื่อป้องกันปัญหาหลอดเลือด 
     
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
     
โครงการก่อสร้างถนนราดยางภายในหมู่บ้าน 
      โครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาตำบล ปีงบประมาณ 2547
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไสว สายปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก

จ่าสิบเอกปริวัติ ทองจำรัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
รวมลิงค์ต่างๆ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 3.236.47.240
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,020,670

ปฏิทินกิจกรรม
มกราคม 2566
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 311 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 31 มกราคม 2566
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
อบต.ในเครือข่าย

สาส์นจากปลัด

ใส่ Code ที่ต้องการ

แบบสอบถาม
คู่มือสำหรับประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบล
เอกสารดาวน์โหลด
ข้อมูล ITA
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.