ขั้นตอนการติดต่อราชการ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงสร้างบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
แผนการปฏิบัติงาน
งบประมาณ อบต.
หมู่บ้านในเขต อบต.
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
เว็บไซต์บริการ
เว็บไซต์ท้องถิ่นไทย


  หน้าแรก     ดาวน์โหลด 

ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด  
 มลพิษทางอากาศ
     คู่มือการส่งเสริมการหยุดเผาทางการเกษตรดาวน์โหลด
     ป้องกันผู้สูงอายุจากความร้อนดาวน์โหลด
     ป้องกันผู้สูงอายุจากฝุ่นละอองดาวน์โหลด
     ห้องปลอดฝุ่นดาวน์โหลด
     อสม.ทำได้ อนามัยสิ่งเเวดล้อมดาวน์โหลด
     มลพิษทางอากาศดาวน์โหลด
 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน
     เเผ่นพับการใช้น้ำอย่างประหยัดดาวน์โหลด
     4 วิธี การจัดการน้ำอุปโภคบริโภคในชุมชนท้องถิ่นดาวน์โหลด
 การบริหารจัดการน้ำเสีย
     การจัดการน้ำเสียครัวเรือนดาวน์โหลด
     คู่มือการจัดการน้ำเสียในครัวเรือนดาวน์โหลด
 ข้อมูลเเหล่งท่องเที่ยว
     สวนทุเรียนสอนสวัสดิ์ดาวน์โหลด
     ทุ่งดอกดาวเรืองดาวน์โหลด
     ฝายมีชีวิต บ้านโปร่งสนวนดาวน์โหลด
 freak
     freakดาวน์โหลด
 ตราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
     ตราศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดาวน์โหลด
 คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เบี้ยยังชีพผู้สูงอ
     คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผูัพิการ/ผู้ัป่วยเอดส์ดาวน์โหลด
     คำนำ คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานดาวน์โหลด
     ปก คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานดาวน์โหลด
 เเผนปฏิบัติการป้องกันเเละเเก้ไขปัญหาการทุจริต
     เเผนปฎิบัติการดาวน์โหลด
     คำนำ สารบัญดาวน์โหลด
     คำสัั่งดาวน์โหลด
 สรุปผลการดำเนินงาน
     สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๑๑ดาวน์โหลด
     โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบ หน้าอบต.ดาวน์โหลด
     โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเรียบ ม. ๖ดาวน์โหลด
     โครงการขึ้นรูปถนนดิน บ้านหนองไทร หมูที่ ๔ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ หมู่ที่ ๑๑ดาวน์โหลด
     ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายนำ้คอนกรีต หมู่ที่ ๒ดาวน์โหลด
     ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ หมู่ ๕ดาวน์โหลด
     ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ หมู่๋ท่่ ๘ดาวน์โหลด
     ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายนำ้ หมู่ที่ ๓ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ หมู่ที่ ๕ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ หมู่ที่ ๑๒ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ หมู่ที่ ๑ เชื่อม หมู่ที่ ๑๐ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ หมู่ที่ ๒ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ดาวน์โหลด
     โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบ หมู่ที่ ๖ดาวน์โหลด
 งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย
     ประกาศเเจ้งเตือนการเกิดพายุฤดูร้อนดาวน์โหลด
     ประกาศเเจ้งเตือนภัยเเล้งดาวน์โหลด
     ประกาศเเจ้งเตือนการเกิดพายุฤดูร้อนดาวน์โหลด
     ประกาศเเจ้งเตือนเพลี้ยเเป้งระบาดดาวน์โหลด
     ประกาศเเจ้งเตือนสาธารณภัยที่อาจจะเกิดในช่วงฤดูหนาวดาวน์โหลด
 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ ปี ๒๕๕๘
     โครงการคัดกรองสุขภาพ ประชาชน ๑๕ปีดาวน์โหลด
     โครงการคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน ความดันสูงดาวน์โหลด
     สรุปผลโครงการตรวจสุขภาพประจำปีดาวน์โหลด
     สรุปผลโครงการตรวจสุขภาพประจำปีดาวน์โหลด
     ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ ตำบลลำเพียกดาวน์โหลด
     คำสั่งเเต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฯดาวน์โหลด
 สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐาน
     สิทธิสตรีดาวน์โหลด
     สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้พิการดาวน์โหลด
     สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้สูงอายุดาวน์โหลด
 งานพัสดุ - ครุภัณฑ์
     เเผนการจัดหาพัสดุ ปี ๒๕๕๘ดาวน์โหลด
     เเผนการจัดหาพัสดุ ปี ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     เเผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     เเผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
     เเผนการจัดหาพัสดุ ปี 2553ดาวน์โหลด
 รายงานทางการเงิน
     รายงานการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     รายงานการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     รายงานการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานสถานะการเงินการคลัง ปลายปีงบประมาณ ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๖ดาวน์โหลด
 ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2552ดาวน์โหลด
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
     รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่5/2557ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่4/2557ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่3/2557ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่2/2557ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่1/2557ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 7/2556ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 6/2556ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 5 /2556ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2556ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2556ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2556ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่1/2556ดาวน์โหลด
 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม/๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม/๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน/๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม/๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน/๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม/๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์/๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม/๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม/๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน/๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม/๒๕๕๕ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกันยายน ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสิงหาคม ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างกรกฎาคม ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างมิถุนายน ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างพฤษภาคม ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเมษายน ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างมีนาคม ๒๕๕๔ดาวน์โหลด
 คำร้องทั่วไป
     คำร้องมีบัตรประจำตัวดาวน์โหลด
     แบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการดาวน์โหลด
     บันทึกข้อตกลงดาวน์โหลด
     แบบคำร้องทั่วไปดาวน์โหลด
 ประชาสัมพันธ์กิจการสภา
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ดาวน์โหลด
     รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ดาวน์โหลด
สาส์นจากผู้บริหาร

นายไสว สายปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก

จ่าสิบเอกปริวัติ ทองจำรัส
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
รวมลิงค์ต่างๆ
การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.143.121
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,964,426

ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2565
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล
อบต.ในเครือข่าย

สาส์นจากปลัด

ใส่ Code ที่ต้องการ

แบบสอบถาม
คู่มือสำหรับประชาชน
แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบล
เอกสารดาวน์โหลด
ข้อมูล ITA
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved. 

şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı